page

önümleri

Duman, arassa duman garşy plastmassa ýüz galkany bir gezek ulanylýar

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

z2

w2
3
83
84
86

a9a11

 

Kompaniýanyň tertibi:

a12

a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19

S: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?
J: Hawa, mugt nusgalary berip bileris.Bu mugt.

S: Sitata nädip alyp bileris?
J: Adatça, örtülen 1) Aýratynlyklar;2) mukdar;3) material we galyňlyk;4) Çap etmek
Soňra doly sitata hödürlenerin24 sagat.

S: Çap etmek üçin haýsy format dizaýn faýlyny isleýärsiňiz?
J: AI;PDF;CDR;PSD;EPS.

S: Dizaýn bilen kömek edip bilersiňizmi?
J: Logotip we käbir suratlar ýaly ýönekeý maglumatlara kömek etjek hünärmen dizaýnerlerimiz bar.

S: Söwda möhleti we tölegi näme?zehintermin?
J: Önümçilikden öň 30% ýa-da 50% T / T;Iberilmezden ozal doly tölenýär.

S: Tassyklamak üçin dizaýnym bilen ýasalan täze nusga alyp bilerinmi?
J: Hawa.Tassyklamak üçin dizaýnyňyz ýaly ýokary hilli nusga edip bileris.

S: Gurluşyň wagty näme?
J: Bu mukdarda baglydyr.Adatça goýum we nusga tassyklamasyny alandan soň 10-12 iş güni.

S: Harytlarymyň iberilendigini nädip bilerin?
J: Her prosesiň jikme-jik suratlary önümçilik wagtynda size iberiler.

S: Haýsy ugratma usulyny saýlap bilerin?Her wariantyň iberiş wagty nähili?
J: DHL, UPS, TNT, FEDEX, BY deňiz we ş.m. gyssagly eltmegiň 3-5 iş güni.Deňizde 10-30 iş güni.

S: ippingük daşama töleglerini nädip hasaplaýarsyňyz?
J: Getirilende tölegleri takmynan GW-a görä ibereris.

S: MOQ barmy?
J: Hawa, adatça500-5000 sany.Şeýle hem, aýratynlyklara, ussatlyga we ýörite materiallara baglydyr.

S: Hiliňize nädip kepil geçip bilersiňiz?Eger hiliňizi kanagatlandyrmasak, nädip edersiňiz?
J: Adatça, hemme zady tassyklamak üçin size nusgalar edýäris we önümçilik nusgalar bilen deň bolar.
Hil meselesi barada alada edýän bolsaňyz, sargydy alibaba söwda kepilligi arkaly ýerleşdirip bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Doly şahadatnamalar: CE, FDA, ISO 13485 we ş.m.
  2.Bäsdeşlik bahasy we köpçülikleýin aksiýa
  3.Hünär satuw topary, Tehniki topar, QC topary we satuwdan soňky topar
  4. Mugt logotip dizaýny we özleşdirilen
  5. Barlag boýunça üçünji tarap kabul ederliklidir.
  6. Töleg: TT, LC we Alibaba kepillik buýrugy

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň