page

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Please pay attention to these points when vaccinating-Virus

  Wirus sanjym edilende şu nokatlara üns bermegiňizi haýyş edýäris

  Ilkinji dozany almadyk 18 ýaşdan uly adamlar Wagt aralygynda ikinji dozany almadyk adamlar Wirus sanjymynyň ýerli tertibine üns beriň, sanjym edilende aşakdaky nokatlara üns bermegiňizi haýyş edýäris ↓↓↓ | Waksinadan öň ...
  Koprak oka
 • Europeanewropa ýurtlary öýde öndürilen mata örtüklerine lukmançylyk derejeli maskalary tabşyrýarlar

  Germaniýanyň kansleri Angela Merkel penşenbe güni "Covid-19" ýagdaýy barada metbugat ýygnagyndan soň ýüz maskasyny geýdi.Wirusyň täze, has ýokaşýan görnüşlerine we ýokançlyklarda gyş möwsümine garşy durup, Europeanewropa ýurtlarynyň birnäçesi lukmançylyk derejeli ýüz maskalaryny ýasap başladylar ...
  Koprak oka
 • How to Prevent Infection With the Coronavirus

  Koronawirus bilen ýokançlygyň öňüni nädip almaly

  Bütindünýä Saglyk Guramasy roman Coronavirus 2019, resmi taýdan 2019-NCOV diýip at berdi.Koronawiruslar sowuklama we Middleakyn Gündogar dem alyş sindromy (MERS) we agyr ýiti dem alyş sindromy (SARS) ýaly sowuklamalara we has agyr kesellere sebäp bolýan wiruslaryň köp maşgalasydyr.Roman ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk izolýasiýa eşiginiň materialy we galyplary näme?

  Epidemiýanyň ýaýramagy lukmançylyk enjamlarynyň ýeterlik däldigine sebäp boldy we lukmanlar polipropilen ýagyş paltosyny ulandylar.Bu sary, ak, gök we goýy gök gorag eşikleri, izolýasiýa eşikleri we hirurgiki eşikler degişli standartlara eýedimi?Şol bir zatmy?Aşakda bulary ara alyp maslahatlaşmaga synanyşýaryn ...
  Koprak oka
 • Covid-19 pandemiýasy: Global wirus nokatlary nirede?

  “Coronavirus” 188 ýurtda 31 million adamyň tassyklanandygyny we ölenleriň sanynyň bir milliona golaýlap, bütin dünýäde ýaýramagyny dowam etdirýär.Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň pandemiýa diýip yglan etmeginden alty aý soň, köp ýurtda wirus köpelýär we käbirlerinde ...
  Koprak oka
 • Covid-19 pandemiýasy: Global wirus nokatlary nirede?

  “Coronavirus” 188 ýurtda 31 million adamyň tassyklanandygyny we ölenleriň sanynyň bir milliona golaýlap, bütin dünýäde ýaýramagyny dowam etdirýär.Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň pandemiýa diýip yglan etmeginden alty aý soň, köp ýurtda wirus köpelýär we käbirlerinde ...
  Koprak oka
 • Koronawirus ysynyň ýitmegi 'sowukdan we dümewden tapawutly'

  Wirusa ýoldaş bolup bilýän ysyň ýitmegi, sowuk ýa-da dümewli biriniň başdan geçireninden üýtgeşik we hassalaryň tejribelerini öwrenen Europeanewropaly gözlegçilerdir.“Covid-19” hassalarynyň ysy ýitirilende, birden we agyr bolýar.Adatça olar ...
  Koprak oka