page

habarlar

Wirjiniýa ştatynyň Çesterfild okrugy (WWBT / Greý News) -Kroger, Midlothian Turnpike-de ýerleşýän Kiçi Klinikadan wirus sanjymyny alandan soň, şereketiň duzly ýaragdygyny aýtmazdan ozal “boş şpris” alandygyny aýtdy. .
Kompaniýa öz beýanynda munuň "dogruçyl ýalňyşlyk" dygyny aýtdy.Olar sözüni dowam etdirdiler: “affectedhli zyýan çeken müşderiler bilen habarlaşyldy we Wirus sanjymy indi alyndy.Bu gözegçilikler sebäpli bu müşderilere ýüze çykan oňaýsyzlyklar üçin ötünç soraýarys. "
Çarşenbe güni Kroger bu sanjymlaryň duzlydygyny aýtdy, ýöne indi kompaniýa hakykatdanam “boş şprisler” diýýär.
Kroger bu bulam-bujarlyga näçe adamyň täsir edendigini kesgitlemedi, diňe munuň azlykdygyny aýtdy.
Duşenbe güni agşam, Jonson we Jonson Wirusyny surata düşürmek üçin Kroger şäherine gitmäge mümkinçilik döredendigini aýtdy.Ertesi gün Hawes garaşmadyk dükanyndan jaň aldy.
“Derrew menejer bilen gürleşdik we ýalňyşlyk goýberendiklerini düşündirdiler, diňe duz aldyk.Sanjym materiallary ýokdy "-diýdi."Ilkinji reaksiýam şok we geň galdyryjy we birneme aladaly boldy."
Çagyryşy alandan iki sagadyň dowamynda Hoth sanjym almak üçin Krogeriň ýerine gaýdyp geldi.Hawes, prosesiň dowamynda dükanyň ýagdaý barada aç-açan bolandygyny aýtdy.
Ol: "Içeri girenimizde, maňa düşnükli boldy" -diýdi.“Olar Jonsonyň we Jonsonyň bardygyny anyklamak üçin flakony görkezdiler.Sanjymy çykandan soň, ol maňa ýene görkezdi "-diýdi.
“Hawa, gynansak-da ýalňyşlyk ýüze çykdy, ýöne bu az adam.Solvedagdaý çözüldi "-diýdi.“Uzak bir ýyl geçendigini bilýärin, kämahal sistema we prosese ynamymyz ýok, ýöne her kimiň iň gowy islegi bar diýip pikir edýärin we ahyrky netijede sanjymlary mümkin boldugyça gysga wagtda almak., Biziň hemmämiz jemgyýetimizi gorap bileris. "
Şeýle hem Kroger sanjymlaryň özi üçin müşderilere töleg tölemeýändigini aýtdy.Müşderiniň ätiýaçlandyryş töleginden dolandyryş tölegini alýandyklaryny, müşderi sanjymy alanda tölemegiň zerurlygynyň ýokdugyny aýtdylar.
Şu güne çenli “Kroger” saglyk we kiçi kliniki toparlarymyz tutuş ýurt boýunça 836,000-den gowrak sanjym geçirdi we biz buýsanýarys.Kroger her kime islän sanjymyny islendik waksina almaga çagyrýar.
TLC ýerlerimizden biri ýalňyşlyk goýberdi we Wirus sanjymyny boş şpris bilen çalyşdy.Affectedhli zyýan çeken müşderiler bilen habarlaşyldy we Wirus sanjymy indi alyndy.Bu gözegçilikler sebäpli ýüze çykan oňaýsyzlyklar üçin ötünç soraýarys.
TLC topary bu meseläni derrew çözdi, sanjymçylaryň hemmesi gaýtadan taýýarlandy we häzirki sanjym syýasatyny ýada saldy.Bu mesele boýunça Wirjiniýa Saglygy goraýyş bölümi bilen ýakyndan işleşýäris.


Iş wagty: 29-2021-nji mart