page

habarlar

Ilkinji dozany almadyk 18 ýaşdan uly adamlar

Wagt aralygynda ikinji dozany almadyk adamlar

Wirusa garşy sanjym meýilnamasyna üns bermegiňizi haýyş edýäris

Wagtynda sanjym

Sanjym edende aşakdaky nokatlara üns bermegiňizi haýyş edýäris

↓↓↓

Inction Sanjymdan öň |

Oraza agyz beklemekden gaça duruň, sanjym edilýän ýere hakyky şahsyýetnama, jübi telefony we maska ​​getiriň;

Sanjymdan bir gün öň aşa ýadawlykdan gaça duruň, dynç alşa üns beriň;

Vacc Waksinanyň ilkinji dozasyny başga bir ýerde alan bolsaňyz, degişli sanjym şahadatnamasyny dogry beriň.

Inction Sanjym wagtynda |

Valid Hakyky şahsyýetiňizi görkeziň, maska ​​geýiň we sosial aralygy 1 metrden gowrak saklaň;

Health Saglyk ýagdaýyňyz we sanjym garşylyklar barada hakykaty aýdyň we keseliňizi gizlemäň;

Inerde sanjym işgärleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.Howa yssy, yssy urmagyň öňüni alyň.

Inction Sanjymdan soň |

The Sahnany 30 minutlap synlaň we diňe adaty bolmadyk ýagdaýdan soň goýuň;

In Sanjym edilen ýeriň derisini arassa saklaň, sanjym edilen ýeriňizi eliňiz bilen ýuwmaň;

Fever Gyzzyrma aradan aýrylmasa ýa-da oňaýsyzlyk dowam etse, wagtynda lukmançylyk kömegini alyň we sanjym bölümine habar beriň;

Vacc Sanjymdan soň epidemiýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek boýunça degişli düzgünleri berjaý etmeli we şahsy gündelik gorag işini gowy ýerine ýetirmeli.

Bütin dünýä biynjalyk bolmak howpy astynda,

Immun päsgelçiligini bilelikde gurmak üçin täze täç sanjymyny alyň,

Biz bilelikde işleýäris!


Iş wagty: Iýul-23-2021