page

habarlar

Bu material çap edilmez, ýaýlyma berilmez, uýgunlaşdyrylmaz ýa-da paýlanmaz.© 2021 FOX News Network Co., Ltd. ähli hukuklar goralan.Sitatalar hakyky wagtda görkezilýär ýa-da azyndan 15 minut gijikdirilýär.“Factset” tarapyndan üpjün edilen bazar maglumatlary.FactSet Digital Solutions tarapyndan goldanýar we durmuşa geçirilýär.Hukuk habarnamalary.“Refinitiv Lipper” tarapyndan üpjün edilýän özara fond we ETF maglumatlary.
Jon Hopkins uniwersitetiniň professory doktor Marti Makary sanjymlaryň paýlanyşyny “FOX Report Weekend” -de hödürledi.
Localerli habarlara görä, Wirjiniýa ştatynyň Kroger sebitinde wirus sanjymyny almak isleýän birnäçe näsagyň ýalňyşlyk bilen boş şpris bilen sanjym edilendigi habar berildi.
WRIC ýerli habar stansiýasy Çesterfild etrabynyň Kroger etrabynda saglygy goraýyş işgäriniň "hassanyň hassahana gelmezinden ozal kärdeşiniň şprisini doldurandygyny" aýtdy.10-dan gowrak adam sanjym edildi.Boş şpris.
Habar stansiýasynyň habaryna görä, heläkçilikden ejir çeken hassalar hakyky sanjymy yzyna gaýtarmak üçin ýüz tutupdyrlar we soňra Wirjiniýa Saglygy goraýyş ministrligine ýüz tutup, “Krogeriň ýerleşýän ýeri” bilen hyzmatdaşlyk edýändiklerini aýdypdyrlar.
"Kroger" -iň metbugat sekretary WRIC-ä beren beýanatynda "Bu gözegçilikler we bu müşderilere döredilen oňaýsyzlyklar üçin ötünç soraýarys" -diýdi.
“Bu hökümet bilen hususy kärhanalaryň bilelikdäki tagallasy.Maksat sanjymlary mümkin boldugyça gysga wagtda almak.Bu amalda ýalňyşlyklar ýüze çykar.Meniň pikirimçe, bu öňünden aýdyp bolar ".Keselhanada sanjymy alan näsag.Roggyň pozisiýasy."Iöne, meniň pikirimçe, uly ädim ätmeli we bu sanjymlary gözlemek ýa-da satyn almak hiç kime päsgel bermeli däldir."
Januaryanwar aýynda Kolorado ştatynda şuňa meňzeş waka 82 ýaşly bir zenana ýalňyşlyk bilen boş şpris sanjym edilende ýüze çykdy.Aýal wirus sanjymyny ýerli sanjym klinikasynda almak isledi.
Bu material çap edilmez, ýaýlyma berilmez, uýgunlaşdyrylmaz ýa-da paýlanmaz.© 2021 FOX News Network Co., Ltd. ähli hukuklar goralan.Sitatalar hakyky wagtda görkezilýär ýa-da azyndan 15 minut gijikdirilýär.“Factset” tarapyndan üpjün edilen bazar maglumatlary.FactSet Digital Solutions tarapyndan goldanýar we durmuşa geçirilýär.Hukuk habarnamalary.“Refinitiv Lipper” tarapyndan üpjün edilýän özara fond we ETF maglumatlary.


Iş wagty: Mart-19-2021