page

habarlar

Mazmunymyz takyklygy görkezmek we okyjylarymyza has habarly, saglyga esaslanýan saýlamalar üçin laýyk teklipleri almak üçin lukmançylyk hünärmenleri tarapyndan hakykatdanam barlanýar ýa-da gözden geçirilýär.
Medisina joururnallaryny we ylmy gözlegleri goşmak bilen maglumat almak we beýleki çeşmeler bilen baglanyşyk üçin gurluşly görkezmelere eýerýäris.
Mazmunymyzyň takyklygy ýa-da öz wagtynda bolmagy barada soraglaryňyz bar bolsa, redaktorlarymyz bilen habarlaşmak üçin editors@bestlifeonline.com e-poçta iberiň.
Pandemiýa başlaly bäri adamlar çalt ýaýran Wirusdan goramak üçin maska ​​geýmegi höweslendirýärler.Şeýle-de bolsa, wirusyň täze wariantlary aladalandyryjy derejede ýaýrap başlansoň, adamlar ýeterlik goragy üpjün etmegiň başga ýollaryny gözläp başladylar.Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri (CDC) goşa maskalary goldamak üçin maska ​​görkezmelerini ýakynda täzeledi, biri-biriniň üstünde iki maska ​​geýmek COVID-iň öňüni alyp biler diýen pikir.Şeýle-de bolsa, CDC täzelenen görkezmelerinde käbir düzgünleri girizýär.Maska maskalananda käbir maskalary ulanmaly däl.Haýsy maskalary iki gezek ulanyp bilmejekdigiňizi we has möhüm maska ​​görkezmesini almak üçin okaň.Bu maskany maskada görseňiz, FDA derrew size habar berer.
Maskalar düzülende CDC iki gezek ulanylýan maskalary ulanmaly däldigiňizi açyk görkezdi.näme üçin?Aslynda sizi has köp goramaga kömek etmeýär.Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň habar bermegine görä, “bir gezek ulanylýan maskanyň dizaýny birkemsiz gabat gelmeýär we birden köp geýmek amatlylygy gowulaşdyrmaz.”Maskanyň birkemsiz gabat gelmegi üçin burnuňyzyň üstünde, eňegiňiziň aşagynda oturmaly we boşluksyz ýaňaklaryňyza ýakyn bolmaly.Has köp maska ​​tekliplerine üns bermek üçin CDC bu 6 maskany ulanmazlyk barada duýduryş berýär.
Şeýle-de bolsa, bir gezek ulanylýan maskalary beýleki maskalar bilen gatlap bilersiňiz.Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri adamlara goşa maska ​​taýýarlanmak üçin mata maskasynyň aşagynda bir gezek ulanylýan maskany geýmegi maslahat berýär.Agentlik şeýle edeninde "ikinji maska ​​içki maskanyň gyrasyny ýüzüňize iteklemelidigini" düşündirdi.Öň geçirilen gözlegler bu aýratyn gatlak tertibini hem ykrar etdi.
21-nji ýanwarda “Cell” theurnalynda çap edilen gözlegde adamlaryň “süzgüç ýaly hereket edýän hirurgiki maskada maskany berk geýmelidigi we laýyklygy gowulaşdyrmak bilen süzgüç gatlagyny ýokarlandyrmalydygy” görkezildi.Maskalaryň bu iki görnüşi amatlydyr we gözlegçiler munuň Wirusyň ýaýramagynyň öňüni alyp biljekdigini we täsiriniň 90% -den gowrakdygyny anyklarlar.Şol bir wagtyň özünde, gözlegçiler maskanyň tertibini üýtgetmegiň laýyklygyny üýtgedip we netijeliligini peseldip biljekdigini anykladylar.Lukman, maskaňyzda şu 4 zat ýok bolsa, has köp usul bilen maskaňyzyň gorag roluny oýnap bilmejekdigini aýtdy.
Şeýle hem CDC, goşa maskalanmak üçin KN95 maskalaryny ulanmazlyk barada duýduryş berdi.Agentligiň habaryna görä, KN95 maskasyny başga bir maska ​​bilen bilelikde ulanmaly dälsiňiz ýa-da başga bir KN95 maskasyny KN95 maskasynyň üstünde goýmaly dälsiňiz.“Best Life” bu düzgün üçin CDC-den goşmaça düşündiriş gözledi, ýöne entek jogap tapmady.Wirus barada has giňişleýin maglumat üçin ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri sanjymdan soň muny etmeli däldigiňizi aýtdy.
KN95 maskalaryny öndürýän kompaniýanyň “PuraVita Medical” -iň prezidenti Pol Hikki, KN95 maskalaryny goýmagyň howply bolup biljekdigini aýtdy.Ol: "KN95 maskasy dem alyş serişdesi hökmünde döredildi" -diýdi.“Gaz maskasy ýüzüňizde howa geçirijilik möhürini döretmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin diňe gaz maskasy materialyna girýän howadan dem alyp bilersiňiz we dem alýan howanyňyz diňe gaz Maskasy materialyndan geçip biler.Şonuň üçin KN95 goşa gatlakly gaz maskasy ýa-da N95 respirator bar bolsa, dem almak kyn, şonuň üçin howply.Dem alyş serişdesi diňe bir gatlak bilen bezelendir we iki gatda saklanyp bilinmez.
Beýleki tarapdan, BioParmanyň baş lukmançylyk işgäri we Halodiniň prezidenti Sam Barone, başga bir maskany KN95 bilen örtmegiň KN95 maskasynyň laýyklygyna ýaramaz täsir edip biljekdigini aýtdy - maskanyň dizaýny eýýäm gaty täsirli .Barone düşündirdi: “N95 we KN95 maskalary aerozol bölejikleriniň 95% -ini dogry könelmek we ýyrtmak bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir.Bu maskalaryň üstünde başga bir maska ​​ýerleşdirmek, laýyklygy üýtgeder we netijeliligini peseldip biler."Barone düşündirdi.Iň soňky gözleg, Wirusyň ýaýramagy barada has giňişleýin maglumat üçin COVID-e ýol açmagyň iň ähtimaldygyny görkezýär.
Iki gezek maskalanmagy goldaýan bu täzelenen görkezmelerden başga-da, CDC 10-njy fewralda bu usul boýunça gözleg geçirdi. Gözlegiň netijesine görä, bir gezek ulanylýan hirurgiki maskada mata maskasyny geýip, iki gezek maskaly bolanda, täsirini azaldyp bilerler. takmynan 90% hapalanmagy mümkin aerozol bölejikleriniň.Munuň tersine, simulirlenen üsgülewigi ýerine ýetireniňde, hirurgiki maskanyň özi bölejikleriň diňe 56% -ini, mata maskasynyň özi bolsa bölejikleriň 51% -ini ýapyp bilýär.Iň soňky maglumat üçin gündelik habarlarymyza ýazylmagyňyzy haýyş edýäris.
Recentlyakynda prezident Jo Baýden (Jo Baýden) sapar wagtynda maska ​​geýmegi haýyş etdi.Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) hasabatyna görä, häzirki wagtda 38 ştatda we Waşington şäherinde maskalar bar.Onda, indi iki maska ​​geýmek gerekmi?Ak tamyň COVID geňeşçisi Entoni Fauçiniň pikiriçe, MD.CDC-iň täzelenen görkezmeleri diňe goragy nädip almalydygy baradaky tekliplerdir.“CDC iň bolmanda maska ​​geýendigini aýtdy.CDC-iň aýdyşy ýaly.Iň bolmanda bir maska ​​geýiň, ýöne hakykatdanam anyklamak isleseňiz, başga bir maska ​​geýiň. ”Fauci 11-nji fewralda "Şu gün" söhbetdeşlikde kabul etdi.Pandemiýanyň geljegine düşünmek üçin doktor Fauci muny aprel aýyna çenli başarmalydygyny aýtdy.
© 2020 Galvanizli metbugat.ähli hukuklar goralandyr.


Iş wagty: Fewral-18-2021