page

habarlar

Healthaponiýanyň Saglygy goraýyş ministri Tamura Tsunehisa neşe öndürijisi tarapyndan berilýän flakondan iň soňky dozany çykaryp bilýän ýörite şprisleriň ýoklugy sebäpli Japanaponiýanyň meýilnamalaşdyrylyşy ýaly köp sanly sanjym edip bilmejekdigini, sebäbi Pfizer-de Wirus sanjymynyň ýeterlik däldigini aýtdy.
Lasturt geçen aý her çüýşe alty sanjym berip biler diýen çaklama esaslanyp 72 million adama dozany üpjün edendigini aýtdy.Şeýle-de bolsa, pes burçly şpris ýok bolsa, bu şpris ulanylandan soň şprisde galan sanjymyň mukdaryny azaldyp biler, şonuň üçin derman çüýşesi ahyrsoňy diňe bäş dozany öndürip biler, bu bolsa 60 million adamy saklamak üçin ýeterlikdir.
Tamura: “Japanaponiýada ulanylýan şprisler diňe bäş dozany sanjyp biler.Alty dozany sanjyp bilýän bar bolan şprisleri ulanarys, ýöne köp sanly derman sanjym edilende bu elbetde ýeterlik däl. "
Hökümetiň uly metbugat sekretary Katsunobu Kato duşenbe güni altynjy dozany çykaryp bolmaýan halatynda adatça “taşlanjakdygyny” aýtdy.
Hökümet lukmançylyk enjamlary öndürijilerinden ýörite şpris önümçiligini çaltlaşdyrmagy talap edýär.
"Roýter" habar gullugy geçen aý Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Europeanewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň hem Pfizer sanjymyndan has köp dozany gysmak we öndürijileri umumy önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmaga çagyrmak üçin ýeterlik az mukdarda şpris almaga synanyşýandyklaryny habar berdi.
Saglyk ministri Norihisa Tamura sişenbe güni Tokioda Wirus pandemiýasy barada hökümetiň kiçi komitetiniň mejlisinde çykyş edýär.|Sie Teng
Häkimiýet başyndaky partiýanyň kiçi koalisiýa partnýory Akira Oguçiniň agzasy inoşinori Oguçi, hökümet 72 million adama sanjym berlende her flakanyň diňe bäş dozany berip biljekdigini çaklamalydygyny aýtdy.
Daşary işler ministrliginiň bir işgäri: "Şertnama gol çekenimizde, bir çüýşäniň alty gezek atylyp bilinjekdigine doly ynanmaýardyk" -diýdi.“Muny gaty haýal subut edendigimizi inkär edip bilmeris.
Hökümet çeşmelerine görä, Japanaponiýa Pfizer-den sargyt edilen flakonlaryň sanyny üýtgetmese, 120 milliona ýetirip biljek dozasyny üýtgeder.
Saglygy goraýyş ministrliginiň ýokary derejeli resmisi hökümetiň Japanaponiýa has köp dozany üpjün etmek üçin Pfizer bilen maslahatlaşjakdygyny aýtdy.
Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan gözden geçirilýän Pfizer sanjymynyň 15-nji fewralda, Saglygy goraýyş ministrliginiň bilermenler toparynyň ýygnagynda tassyklanmagyna garaşylýar.Şol bir wagtyň özünde Iňlis kompaniýasy AstraZeneca PLC (AstraZeneca PLC) sanjymy tassyklamak üçin ministrlige resmi ýüz tutandygyny mälim etdi.
Hökümet sanjymlaryň howpsuzlygyny barlamak üçin barlag geçirmek üçin 17-nji fewralda saglyk işgärlerine sanjymlary başlamagy we aprel aýyndan 65 ýaşdan geçen takmynan 36 million adama sanjym etmegi meýilleşdirýär.
Maglumat ýalňyşlygy we aşa köp maglumat döwründe ýokary hilli habarlar öňküsinden has möhümdir.Abuna ýazylmak bilen, hekaýany dogry düzmäge kömek edip bilersiňiz.
Wirus krizisiniň ilkinji günlerinden bäri “Japan Times” täze Wirusyň täsiri barada mugt möhüm habarlar we pandemiýa nähili jogap bermelidigi barada amaly maglumatlary berýär.Japanaponiýa barada iň täze habarlary size hödürlemegimiz üçin häzir abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris.
Häzirki abuna meýilnamasy bilen, hekaýalara teswir berip bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, ilkinji teswiriňizi ýazmazdan ozal ulanyjy hasaby sahypasynyň “Profil” bölüminde ekran adyny dörediň.


Iş wagty: 08-nji mart -2021